کتاب روش های تحقیق در روابط عمومی

روش های تحقیق در روابط عمومی
روش های تحقیق در روابط عمومی

۲۰۰,۰۰۰ریال

پیشگفتار  روش های تحقیق در روابط عمومی  :

ما چقدر در روابط عمومی پژوهش می کنیم و چند درصد از فعالیت های ما را فعالیت های پژوهشی به خود اختصاص می دهند ؟ چند روش تحقیق را می شناسیم که می توانیم از آن ها در روابط عمومی استفاده کنیم؟

پاسخ به این پرسش ها خیلی دشوار نیست. کافی است فقط فعالیت های هفتگی خود را مرور کنیم و ببینیم فراوانی و درصد فعالیت های پژوهشی در قیاس با سایر فعالیت های روابط عمومی ، چه وضعیتی دارد ؟

تردیدی نیست که اصلاً قابل مقایسه نخواهد بود. آیا می دانید دلیل این وضعیت چیست ؟

به نظر اینجانب ، دلیل را باید در بینش ، دانش ، رویکرد مدیریت و الگوی حاکم بر روابط عمومی ها جستجو کرد. ( روش های تحقیق در روابط عمومی )

اگر بپذیریم که روابط عمومی همانند سکه ای است که دو رو دارد : یک روی آن اطلاع رسانی ، و روی دیگر آن اطلاع یابی که از طریق پژوهش ممکن می شود ، می توانیم مدعی شویم که اگر اطلاع یابی نمی کنیم ، اگر پژوهش نمی کنیم ، پس اصولاً روابط عمومی نمی کنیم و آن رنگ واقعیت به خود نمی گیرد.

از طرف دیگر ، باید ببینیم چه چیزی ماهیت علمی روابط عمومی را ضمانت می کند ، اگر به اصول پایدار ، جهان شمول و غیرقابل تغییر روابط عمومی توجه کنیم ، یک اصل مهم از اصول پنج گانه ، ” اصل اتکای فعالیت های روابط عمومی بر پژوهش ” است ؛ اصلی که متضمن علمی بودن فعالیت های ارتباطی است. ( روش های تحقیق در روابط عمومی )

همچنین اگر به “نظریه چهار مرحله ای روابط عمومی” توجه کنیم که طبق فعالیت های روابط عمومی براساس یک مسئله ، موضوع یا واقعیت باید چهار مرحله زیر را طی کند :

1 – تحقیق

2 – برنامه ریزی

3 – اجرای موثر

4 – ارزیابی

در می یابیم که دو مرحله از چهار مرحله مذکور نیز ماهیت پژوهشی دارند ، پس باز می بینیم که جایگاه پژوهش در روابط عمومی چقدر مهم و اساسی است.( روش های تحقیق در روابط عمومی )

 

از طرف دیگر ، متأسفانه غیر از روش نظرسنجی از سایر روش های تحقیق که قابلیت کاربرد در روابط عمومی را دارند، کمتر استفاده شده و یا اصلاً استفاده نمی شود. ( روش های تحقیق در روابط عمومی )

از آنجا که باید پژوهش را برگ سبز حضور روابط عمومی در بدنه مدیریتی سازمان توصیف کرد ، لازم است روابط عمومی ها نسبت به اهمیت کمیت وکیفیت مطالعات ارتباطی در روابط عمومی بیشتر واقف شوند. ( روش های تحقیق در روابط عمومی )

ما در این کتاب ، چند روش تحقیق که می توانند در روابط عمومی در مرحله تحقیقات تشخیصی ( اولیه ) و تحقیقات ارزیابی ( ثانویه ) زمینه عملکرد علمی را تضمین کنند و مورد استفاده قرار گیرند، مطرح کرده ایم.( روش های تحقیق در روابط عمومی )

امید آنکه کاربرد این روش ها در روابط عمومی ها ، جایگاه شایسته و بایسته خود را پیدا کنند و این اثر علمی ، نقش شایسته ای را در ارتقای بینش و مهارت دست اندرکاران روابط عمومی های کشور ایفاء کند.( روش های تحقیق در روابط عمومی )

 

هوشمند سفیدی

مدیرمسئول موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان

پاییز سال 1394

 

Product Description

پیشگفتار  روش های تحقیق در روابط عمومی  :

ما چقدر در روابط عمومی پژوهش می کنیم و چند درصد از فعالیت های ما را فعالیت های پژوهشی به خود اختصاص می دهند ؟ چند روش تحقیق را می شناسیم که می توانیم از آن ها در روابط عمومی استفاده کنیم؟

پاسخ به این پرسش ها خیلی دشوار نیست. کافی است فقط فعالیت های هفتگی خود را مرور کنیم و ببینیم فراوانی و درصد فعالیت های پژوهشی در قیاس با سایر فعالیت های روابط عمومی ، چه وضعیتی دارد ؟

تردیدی نیست که اصلاً قابل مقایسه نخواهد بود. آیا می دانید دلیل این وضعیت چیست ؟

به نظر اینجانب ، دلیل را باید در بینش ، دانش ، رویکرد مدیریت و الگوی حاکم بر روابط عمومی ها جستجو کرد. ( روش های تحقیق در روابط عمومی )

اگر بپذیریم که روابط عمومی همانند سکه ای است که دو رو دارد : یک روی آن اطلاع رسانی ، و روی دیگر آن اطلاع یابی که از طریق پژوهش ممکن می شود ، می توانیم مدعی شویم که اگر اطلاع یابی نمی کنیم ، اگر پژوهش نمی کنیم ، پس اصولاً روابط عمومی نمی کنیم و آن رنگ واقعیت به خود نمی گیرد.

از طرف دیگر ، باید ببینیم چه چیزی ماهیت علمی روابط عمومی را ضمانت می کند ، اگر به اصول پایدار ، جهان شمول و غیرقابل تغییر روابط عمومی توجه کنیم ، یک اصل مهم از اصول پنج گانه ، ” اصل اتکای فعالیت های روابط عمومی بر پژوهش ” است ؛ اصلی که متضمن علمی بودن فعالیت های ارتباطی است. ( روش های تحقیق در روابط عمومی )

همچنین اگر به “نظریه چهار مرحله ای روابط عمومی” توجه کنیم که طبق فعالیت های روابط عمومی براساس یک مسئله ، موضوع یا واقعیت باید چهار مرحله زیر را طی کند :

۱ – تحقیق

۲ – برنامه ریزی

۳ – اجرای موثر

۴ – ارزیابی

در می یابیم که دو مرحله از چهار مرحله مذکور نیز ماهیت پژوهشی دارند ، پس باز می بینیم که جایگاه پژوهش در روابط عمومی چقدر مهم و اساسی است.( روش های تحقیق در روابط عمومی )

 

از طرف دیگر ، متأسفانه غیر از روش نظرسنجی از سایر روش های تحقیق که قابلیت کاربرد در روابط عمومی را دارند، کمتر استفاده شده و یا اصلاً استفاده نمی شود. ( روش های تحقیق در روابط عمومی )

از آنجا که باید پژوهش را برگ سبز حضور روابط عمومی در بدنه مدیریتی سازمان توصیف کرد ، لازم است روابط عمومی ها نسبت به اهمیت کمیت وکیفیت مطالعات ارتباطی در روابط عمومی بیشتر واقف شوند. ( روش های تحقیق در روابط عمومی )

ما در این کتاب ، چند روش تحقیق که می توانند در روابط عمومی در مرحله تحقیقات تشخیصی ( اولیه ) و تحقیقات ارزیابی ( ثانویه ) زمینه عملکرد علمی را تضمین کنند و مورد استفاده قرار گیرند، مطرح کرده ایم.( روش های تحقیق در روابط عمومی )

امید آنکه کاربرد این روش ها در روابط عمومی ها ، جایگاه شایسته و بایسته خود را پیدا کنند و این اثر علمی ، نقش شایسته ای را در ارتقای بینش و مهارت دست اندرکاران روابط عمومی های کشور ایفاء کند.( روش های تحقیق در روابط عمومی )

 

هوشمند سفیدی

مدیرمسئول موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان

پاییز سال ۱۳۹۴

 

 

 

فهرست مطالب روش های تحقیق در روابط عمومی

 

پیشگفتار روش های تحقیق در روابط عمومی  ………………………………………………………………………………………….۷

اصول اساسی و پژوهش های روابط عمومی …………………………………………………………….۹

ارزیابی و تحقیق تکوینی در روابط عمومی …………………………………………………………….۱۵

معیار سازی اخلاقی در سنجش و ارزیابی روابط عمومی ………………………………………….۴۹

تحلیل محتوای رسانه ها : کاربردها و مزایا………………………………………………………………۷۵

جایگاه ، اهمیت و شیوه تحلیل محتوی در روابط عمومی ………………………………………….۱۱۹

روش تحلیل گفتمان چیست؟………………………………………………………………………………..۱۲۹

نظری اجمالی بر روش تحلیل محتوا ……………………………………………………………………..۱۴۳

روابط عمومی ، برندینگ و ارزیابی………………………………………………………………………۱۵۷

تحقیق در روابط عمومی ……………………………………………………………………………………۱۸۳

اهمیت سنجش افکارعمومی در روابط عمومی ………………………………………………………۲۱۵

اهمیت تحقیقات روابط عمومی …………………………………………………………………………..۲۲۵

فرآیند تحلیل محتوای کیفی ( استقرایی و قیاسی ) …………………………………………………۲۳۱

رویکردها و روش های جدید در سنجش اثربخشی تبلیغات……………………………………..۲۴۹

تحلیل سیستماتیک گفتمان پیام های رسانه ها ……………………………………………………….۲۶۹

بیانیه تهران درباره اهمیت جایگاه و کاربرد تحقیقات و مطالعات افکار عمومی در روابط عمومی …۲۸۳

بیانیه بارسلونا درباره اصول سنجش فعالیت های روابط عمومی ……………………………….۲۸۷

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب روش های تحقیق در روابط عمومی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *