کتاب شاخص های روابط عمومی سرآمد

شاخص های روابط عمومی سرآمد
شاخص های روابط عمومی سرآمد

۲۰۰,۰۰۰ریال

مقدمه کتاب شاخص های روابط عمومی سرآمد :

نظر به اینکه، اخیراً موضوع سرآمدی در روابط عمومی مورد توجه واقع شده است شاید بیش از پیش ضرورت دارد تا درخصوص تبیین و توسعه ادبیات سرآمدی در روابط عمومی تلاش شود تا موضوع به شکل احسن تشریح و تبیین شود.

شاید در یک نگاه، سرآمدی (EXCELLENCE) یا برتری ظاهراً مرز مشخصی با هم پیدا نکنند و یا شاید این ابهام پیش آید که اصولاً سرآمدی، عبور از برتری است. به نظر می‌رسد تأکید بر این نکته ضروری باشد که اصولاً سرآمدی، عبور از “برتری” نیست، بلکه مفهوم طرح سرآمدی یعنی برتری در همه زمینه‌ها و ابعاد و به عبارت دیگر، طراحی یک بسته برتر در همه فعالیتها، جهت‌گیری‌ها و عملکردهای یک روابط عمومی که آن را سرآمد نشان می‌دهد است. به عبارت روشنتر، یک روابط عمومی برتر حائز وضعیت‌هایی است که مجموع آن برتری را نشان می‌دهد و لیکن به مفهوم آن نیست که همه ابعاد الگوی حاکم بر روابط عمومی سرآمد را اجرا کرده و می‌‌توان از آن به عنوان “روابط عمومی سرآمد” یاد کرد.

بدون شک ویژگی‌های اصلی یک روابط عمومی سرآمدشامل : نتیجه‌گرایی، مخاطب‌محوری، فرایند‌گرایی، رهبری و ثبات مقاصد، توسعه مشارکت، یادگیری، بهبود مستمر، تغییر و نوآوری، توسعه مشارکتهای برد – برد در درون و بیرون سازمان، مسئولیت اجتماعی و عملکرد فرابخشی هستند.

روابط عمومی سرآمد برای برتری در هر شاخص کلی، باید به داشته‌ها و دستاوردهای مختلفی دست یابد که در زیر مجموعه هر شاخص قرار می‌گیرد.

برای مثال در شاخص فرآیندگرایی، شناسایی و احصاء فرآیندها، تعیین فرآیندهای اصلی و فرعی، تعیین مسئوول هر فرآیند، مشخص کردن فعالیت‌های لازم بر تحقق هر فرآیند و نیز تعیین گامهایی که باید برای انجام فرآیند برداشته شود، ضرورت پیدا می‌کند.

همچنین یک روابط عمومی سرآمد باید تصویر روشنی از فرآیندهای خود و نیز نمودار و مسیر تحقق آنها را ترسیم کند.

بنابراین، یک روابط عمومی شاید در عملکرد و نتیجه برتر باشد، اما فاقد ساختار لازم برای برتری باشد. پس می‌توان نتیجه گرفت که سرآمدی در روابط عمومی یعنی دستیابی به برتری در همه زمینه‌های ساختاری و عملکردی در مدیریت روابط عمومی است.

نکته دیگر آنکه ما در دیدگاه روابط عمومی سرآمد، به دنبال ترکیب “نظریه برتری” “گرونیگ”، “دوزیر” و دیگران با “مدل تعالی سازمانی” هستیم و با این پیش‌فرض درصددیم تا همه نظریه‌ها و دیدگاههایی را که تاکنون درخصوص روابط عمومی برتر طرح شده، در درون بسته سرآمدی که ترکیبی از توانمندسازها و نتایج هستند، قرار داده و براین‌اساس روابط عمومی‌ها را در مسیر راهسپاری به سمت سرآمدی قرار دهیم.

مسیری که دارای مبدأ و مقصد است. مبدأ حرکت زمانی شروع  می‌شود که یک روابط عمومی متعهد به طی مسیر سرآمدی و رعایت شاخص‌ها و اجزای هر شاخص می‌شود و مقصد، نقطه‌ای است که روابط عمومی به همه الزامات عمل می‌کند و می‌پذیرد تا با ممیزی مستمر، حرکت به سمت تعالی را ادامه دهد، به عبارت دیگر، سرآمدی از تعیین نتایج مورد انتظار شروع شده و سپس با توانمندسازها ادامه می‌یابد، به دیگر سخن، وقتی یک روابط عمومی به عنوان روابط عمومی سرآمد اعلام شد، در صورت عدم رعایت شاخص‌ها، شاید پس از مدتی شرایط احراز را از دست بدهد. لذا، متعالی شدن، یک حرکت رو به جلو است و اینجاست که “بهبود مستمر” به عنوان یک ارزش بنیادین در مباحث سرآمدی مطرح می‌شود.

پس می‌توان نتیجه گرفت؛ سرآمدی، عبوری از برتری نیست، بلکه تعهد به برتری در همه زمینه‌ها، ابعاد و فعالیت‌ها و نیز در کلیت فعالیت‌های روابط عمومی است، با خلق این اثر بتوانیم در ادبیات روابط عمومی جهان و ایران، مباحث جدیدی را وارد کنیم.

کتاب حاضر مجموعه مقالات ارائه شده در هفتمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و نخستین دوره آیین معرفی سرآمدان روابط عمومی ایران را در برمی گیرد.

“موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان” امیدوار است این اثر، نقش سترگی را در توسعه ادبیات سرآمدی در روابط عمومی ایفاء کند، به ویژه آنکه شاهدیم رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی با ارسال پیام به چهارمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران ، از مدل سرآمدی روابط عمومی استقبال کرده و خواستار آن شده است تا از طریق انجمن مذکور به عنوان یک دستاورد جهانی در روابط عمومی منتشر شود.

 

Product Description

 

مقدمه:

نظر به اینکه، اخیراً موضوع سرآمدی در روابط عمومی مورد توجه واقع شده است شاید بیش از پیش ضرورت دارد تا درخصوص تبیین و توسعه ادبیات سرآمدی در روابط عمومی تلاش شود تا موضوع به شکل احسن تشریح و تبیین شود.

شاخص های روابط عمومی سرآمد  ، شاید در یک نگاه، سرآمدی (EXCELLENCE) یا برتری ظاهراً مرز مشخصی با هم پیدا نکنند و یا شاید این ابهام پیش آید که اصولاً سرآمدی، عبور از برتری است. به نظر می‌رسد تأکید بر این نکته ضروری باشد که اصولاً سرآمدی، عبور از “برتری” نیست، بلکه مفهوم طرح سرآمدی یعنی برتری در همه زمینه‌ها و ابعاد و به عبارت دیگر، طراحی یک بسته برتر در همه فعالیتها، جهت‌گیری‌ها و عملکردهای یک روابط عمومی که آن را سرآمد نشان می‌دهد است. به عبارت روشنتر، یک روابط عمومی برتر حائز وضعیت‌هایی است که مجموع آن برتری را نشان می‌دهد و لیکن به مفهوم آن نیست که همه ابعاد الگوی حاکم بر روابط عمومی سرآمد را اجرا کرده و می‌‌توان از آن به عنوان “روابط عمومی سرآمد” یاد کرد.

از شاخص های روابط عمومی سرآمد بدون شک ویژگی‌های اصلی یک روابط عمومی سرآمد شامل : نتیجه‌گرایی، مخاطب‌محوری، فرایند‌گرایی، رهبری و ثبات مقاصد، توسعه مشارکت، یادگیری، بهبود مستمر، تغییر و نوآوری، توسعه مشارکتهای برد – برد در درون و بیرون سازمان، مسئولیت اجتماعی و عملکرد فرابخشی هستند.

روابط عمومی سرآمد برای برتری در هر شاخص کلی، باید به داشته‌ها و دستاوردهای مختلفی دست یابد که در زیر مجموعه هر شاخص قرار می‌گیرد .

شاخص های روابط عمومی سرآمد  ، برای مثال در شاخص فرآیندگرایی، شناسایی و احصاء فرآیندها، تعیین فرآیندهای اصلی و فرعی، تعیین مسئوول هر فرآیند، مشخص کردن فعالیت‌های لازم بر تحقق هر فرآیند و نیز تعیین گامهایی که باید برای انجام فرآیند برداشته شود، ضرورت پیدا می‌کند.

از شاخص های روابط عمومی سرآمد ،   همچنین یک روابط عمومی سرآمد باید تصویر روشنی از فرآیندهای خود و نیز نمودار و مسیر تحقق آنها را ترسیم کند.

بنابراین، یک روابط عمومی شاید در عملکرد و نتیجه برتر باشد، اما فاقد ساختار لازم برای برتری باشد. پس می‌توان نتیجه گرفت که سرآمدی در روابط عمومی یعنی دستیابی به برتری در همه زمینه‌های ساختاری و عملکردی در مدیریت روابط عمومی است.

نکته دیگر آنکه ما در دیدگاه روابط عمومی سرآمد، به دنبال ترکیب “نظریه برتری” “گرونیگ”، “دوزیر” و دیگران با “مدل تعالی سازمانی” هستیم و با این پیش‌فرض درصددیم تا همه نظریه‌ها و دیدگاههایی را که تاکنون درخصوص روابط عمومی برتر طرح شده، در درون بسته سرآمدی که ترکیبی از توانمندسازها و نتایج هستند، قرار داده و براین‌اساس روابط عمومی‌ها را در مسیر راهسپاری به سمت سرآمدی قرار دهیم.

مسیری که دارای مبدأ و مقصد است. مبدأ حرکت زمانی شروع  می‌شود که یک روابط عمومی متعهد به طی مسیر سرآمدی و رعایت شاخص‌ها و اجزای هر شاخص می‌شود و مقصد، نقطه‌ای است که روابط عمومی به همه الزامات عمل می‌کند و می‌پذیرد تا با ممیزی مستمر، حرکت به سمت تعالی را ادامه دهد، به عبارت دیگر، سرآمدی از تعیین نتایج مورد انتظار شروع شده و سپس با توانمندسازها ادامه می‌یابد، به دیگر سخن، وقتی یک روابط عمومی به عنوان روابط عمومی سرآمد اعلام شد، در صورت عدم رعایت شاخص‌ها، شاید پس از مدتی شرایط احراز را از دست بدهد. لذا، متعالی شدن، یک حرکت رو به جلو است و اینجاست که “بهبود مستمر” به عنوان یک ارزش بنیادین در مباحث سرآمدی مطرح می‌شود.

پس می‌توان نتیجه گرفت؛ سرآمدی، عبوری از برتری نیست، بلکه تعهد به برتری در همه زمینه‌ها، ابعاد و فعالیت‌ها و نیز در کلیت فعالیت‌های روابط عمومی است، با خلق این اثر بتوانیم در ادبیات روابط عمومی جهان و ایران، مباحث جدیدی را وارد کنیم.

کتاب شاخص های روابط عمومی سرآمد مجموعه مقالات ارائه شده در هفتمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و نخستین دوره آیین معرفی سرآمدان روابط عمومی ایران را در برمی گیرد.

کتاب شاخص های روابط عمومی سرآمد توسط “موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان”تهیه شده و  امیدوار است این اثر، نقش سترگی را در توسعه ادبیات سرآمدی در روابط عمومی ایفاء کند، به ویژه آنکه شاهدیم رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی با ارسال پیام به چهارمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران ، از مدل سرآمدی روابط عمومی استقبال کرده و خواستار آن شده است تا از طریق انجمن مذکور به عنوان یک دستاورد جهانی در روابط عمومی منتشر شود.

 

هوشمند سفیدی

مردادماه سال ۱۳۹۴

 

 

فهرست مطالب شاخص های روابط عمومی سرآمد

 

مقدمه شاخص های روابط عمومی سرآمد                                                                                                  ۷

تبیین سرآمدی در روابط عمومی – هوشمند سفیدی   – شاخص های روابط عمومی سرآمد                                    ۱۱

الگوهاي فرايندي و … – دکتر سيد محمد اعرابي – عباس خدادادی             ۴۱

مدیریت فرایند  و فرایند گرایی در روابط عمومی سرآمد – حمید شکری خانقاه ۷۵

حداقل استانداردهای بهبود کیفیت در روابط عمومی – نویسنده توماس آچلیس ۸۹

مدیریت فرآیندی در روابط عمومی سرآمد- مورد شرکت توانیر – مینو بدیعی  ۱۱۱

سرآمدی در ارتباطات و روابط عمومی   ( شاخص های روابط عمومی سرآمد )                                               ۱۳۹

بنایان های سیاست گذاری در طراحی مدل کلی سرآمدی مدیریت روابط عمومی      ۱۵۵

مدیریت دانش و سرآمدی – دکتر بهروز دری                                        ۱۹۵

روابط عمومی سرآمد و توسعه منابع انسانی – دکتر داود زارعیان                 ۲۱۷

روابط عمومی سرآمد و موانع پیش رو – پروفسور کنستانتینو                     ۲۲۵

برنامه ریزی راهبردی در روابط عمومی سرآمد – خانم دکتر سراگروپه           ۲۴۳

برتری در روابط عمومی – دکتر ویم الونیگ                                          ۲۵۹

مدلسازی سازمانی برتری و سرآمدی در روابط عمومی – خانم دکتر میریام کاستی    ۲۶۹

مدل تعالی روابط عمومی – دکتر احمد یحیایی ایله ای                            ۲۸۹

کیفیت و ویژگی های جهانی برتری و سرآمدی                                      ۲۹۳

استراتژی ارتباطی ،فرایندگرایی و نتیجه گرایی در روابط عمومی سرآمد         ۳۱۹

همبستگی میان رهبری کارآمد و سرآمد سازمانی                                   ۳۳۱

شیوه های کار ارتباطات دو طرفه در روابط عمومی سرآمد                         ۳۴۵

مطالعه سرآمدی در ر وابط عمومی داخلی یک الگوی بین المللی                 ۳۶۵

نقش مدیریت ارشد در فرآیند سرآمدی روابط عمومی                              ۳۷۷

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب شاخص های روابط عمومی سرآمد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *