کتاب مبانی الگوی اسلامی ایرانی روابط عمومی

مبانی الگوی اسلامی ایرانی روابط عمومی
مبانی الگوی اسلامی ایرانی روابط عمومی

۱۲۰,۰۰۰ریال

پیشگفتار مبانی الگوی اسلامی ایرانی روابط عمومی :

سالهاست که روابط عمومی ایران تمایل و آرزو دارد که صاحب الگوی بومی شود. الگویی که ماهیت اسلامی داشته و با رنگ و بوی ایرانی به ایرانیان و برای ایران خدمت کند.

در این مدت، تلاشهایی هم صورت گرفته، لیکن فرجام شایسته و شایان توجهی در پی نداشته است، به گونه ای که حتی قرار گرفتن این آرزو در زمره اهداف “انجمن متخصصان روابط عمومی” نیز نتوانست برای عملیاتی شدن آن کفایت کند.

اما بیانات مقام معظم رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور مبنی بر تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فرصت ارزشمند و مغتنمی را به دست داد که اینجانب از آن به عنوان “فرصت تاریخی” یاد می کنم تا عزم جزمی برای تدوین الگوی بومی روابط عمومی ایران که مبتنی بر ارزشهای اسلامی و فرهنگ غنی ایران خواهد بود، شکل گیرد.

“سمینار بررسی الگوی اسلامی-ایرانی روابط عمومی پیشرفت در حوزه روابط عمومی”؛ واکنش جامعه روابط عمومی ایران به آرزوی انباشته در این خصوص و منویات رهبری است و اولین نهادی هستیم که به خواسته مقام معظم رهبری در خصوص تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، پاسخ عملی می دهیم و با استعانت از درگاه ایزد منان و همراهی مدیران، استادان و کارشناسان صدیق و دارای وفاق و تعصب حرفه ای، گام اول را بر میداریم.

در اینجا ذکر این نکته را ضروری می دانم که “الگو”، ترکیبی از جهانی بینی و ارزشهای حاکم و نیز مسیر و روشهای تحقق آن ارزش ها است.

الگوی بومی روابط عمومی ایران، با جهان بینی اسلامی که در آن خدمت به انسان به عنوان اشرف مخلوقات ارزش بنیادین تلقی می شود، بی تردید از روش ها و تاکتیکهایی بهره می گیرد که حرمت و شرافت انسان را خدشه دار نسازد و در کل انسان را در مسیر تعالی و کمال یاری رساند. این رویکرد حتی در “شاخه روابط عمومی تجاری” نیز در نهایت به توسعه کسب و کار می انجامد و در “شاخه روابط عمومی سازمانی” نیز رضایت و تکریم ارباب رجوع و مشتریان را در پی خواهد داشت.

بی تردید در جامعه آرمانی؛ روابط عمومی آرمانی نیز اهتمام خود را بر ایجاد فضای رشد فطرت انسانی و هموارسازی رشد و تعالی او برای نزدیکی و ملکه ساختن صفات الهی در انسان به کار می گیرد.

ما بر این باوریم که اسلام؛ منشا و سرچشمه کنش ها، روشها و آموزه هایی است که در صورت استخراج و چارچوب بندی صحیح، دستمایه های ارزشمندی را برای پیشرفت نظری و عملی ارائه خواهد داد.

همچنین، فرهنگ غنی ایرانی از دوران باستان تاکنون و نیز روح و عطوفت ایرانی در ترکیب با هم، محصولی ارزشمند را ایجاد می کند.

بنابراین، درونمایه اسلامی و برونمایه ایرانی الگوی روابط عمومی، معجونی را به دست خواهد داد که می تواند الگوی روابط برتر و آرمانی برای جامعه روابط  عمومی ایران ارزانی دارد.

بی تردید در ساخت این الگو، انباشت علمی جهانی و الگوهای مطروحه در جهان، سهم عمده ای خواهد داشت؛ به گونه ای که نقد این الگوها که برخی از آنها را در کتاب روابط عمومی برتر مورد توجه قرار داده ام- می تواند ما را در بهره گیری از نقاط قوت آنها و ساختار و پیش فرض های نظری الگوی آرمانی یاری دهد که در این بخش، به زعم اینجانب الگوی دوسویه همسنگ در قیاس با سایر الگوها می تواند مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

امید آنکه کتاب مبانی الگوی اسلامی ایرانی روابط عمومی که مجموعه مقالات سمینار الگوی اسلامی ایرانی روابط عمومی را در بر می گیرد ، مقدمه ای برای تدوین الگوی بومی روابط عمومی مرکب از عناصر بایسته و مرتبط اسلام و ایران باشد.

هوشمند سفیدی

مدیرمسئول موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان

Product Description

پیشگفتار مبانی الگوی اسلامی ایرانی روابط عمومی :

سالهاست که روابط عمومی ایران تمایل و آرزو دارد که صاحب الگوی بومی شود. الگویی که ماهیت اسلامی داشته و با رنگ و بوی ایرانی به ایرانیان و برای ایران خدمت کند.

در این مدت، تلاشهایی هم صورت گرفته، لیکن فرجام شایسته و شایان توجهی در پی نداشته است، به گونه ای که حتی قرار گرفتن این آرزو در زمره اهداف “انجمن متخصصان روابط عمومی” نیز نتوانست برای عملیاتی شدن آن کفایت کند.

اما بیانات مقام معظم رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور مبنی بر تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فرصت ارزشمند و مغتنمی را به دست داد که اینجانب از آن به عنوان “فرصت تاریخی” یاد می کنم تا عزم جزمی برای تدوین الگوی بومی روابط عمومی ایران که مبتنی بر ارزشهای اسلامی و فرهنگ غنی ایران خواهد بود، شکل گیرد.

“سمینار بررسی الگوی اسلامی-ایرانی روابط عمومی پیشرفت در حوزه روابط عمومی”؛ واکنش جامعه روابط عمومی ایران به آرزوی انباشته در این خصوص و منویات رهبری است و اولین نهادی هستیم که به خواسته مقام معظم رهبری در خصوص تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، پاسخ عملی می دهیم و با استعانت از درگاه ایزد منان و همراهی مدیران، استادان و کارشناسان صدیق و دارای وفاق و تعصب حرفه ای، گام اول را بر میداریم.

در اینجا ذکر این نکته را ضروری می دانم که “الگو”، ترکیبی از جهانی بینی و ارزشهای حاکم و نیز مسیر و روشهای تحقق آن ارزش ها است.

الگوی بومی روابط عمومی ایران، با جهان بینی اسلامی که در آن خدمت به انسان به عنوان اشرف مخلوقات ارزش بنیادین تلقی می شود، بی تردید از روش ها و تاکتیکهایی بهره می گیرد که حرمت و شرافت انسان را خدشه دار نسازد و در کل انسان را در مسیر تعالی و کمال یاری رساند. این رویکرد حتی در “شاخه روابط عمومی تجاری” نیز در نهایت به توسعه کسب و کار می انجامد و در “شاخه روابط عمومی سازمانی” نیز رضایت و تکریم ارباب رجوع و مشتریان را در پی خواهد داشت.

بی تردید در جامعه آرمانی؛ روابط عمومی آرمانی نیز اهتمام خود را بر ایجاد فضای رشد فطرت انسانی و هموارسازی رشد و تعالی او برای نزدیکی و ملکه ساختن صفات الهی در انسان به کار می گیرد.

ما بر این باوریم که اسلام؛ منشا و سرچشمه کنش ها، روشها و آموزه هایی است که در صورت استخراج و چارچوب بندی صحیح، دستمایه های ارزشمندی را برای پیشرفت نظری و عملی ارائه خواهد داد.

همچنین، فرهنگ غنی ایرانی از دوران باستان تاکنون و نیز روح و عطوفت ایرانی در ترکیب با هم، محصولی ارزشمند را ایجاد می کند.

بنابراین، درونمایه اسلامی و برونمایه ایرانی الگوی روابط عمومی، معجونی را به دست خواهد داد که می تواند الگوی روابط برتر و آرمانی برای جامعه روابط  عمومی ایران ارزانی دارد.

بی تردید در ساخت این الگو، انباشت علمی جهانی و الگوهای مطروحه در جهان، سهم عمده ای خواهد داشت؛ به گونه ای که نقد این الگوها که برخی از آنها را در کتاب روابط عمومی برتر مورد توجه قرار داده ام- می تواند ما را در بهره گیری از نقاط قوت آنها و ساختار و پیش فرض های نظری الگوی آرمانی یاری دهد که در این بخش، به زعم اینجانب الگوی دوسویه همسنگ در قیاس با سایر الگوها می تواند مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

امید آنکه کتاب مبانی الگوی اسلامی ایرانی روابط عمومی که مجموعه مقالات سمینار الگوی اسلامی ایرانی روابط عمومی را در بر می گیرد ، مقدمه ای برای تدوین الگوی بومی روابط عمومی مرکب از عناصر بایسته و مرتبط اسلام و ایران باشد.

هوشمند سفیدی

مدیرمسئول موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان

فهرست مطالب کتاب مبانی الگوی اسلامی ایرانی روابط عمومی

 

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶

الگوی روابط عمومی اسلامی……………………………………………………………………………………………………………….۸

روابط عمومی بر پایه فطرت………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

کنکاش برای ارائه نظریه بومی روابط عمومی ………………………………………………………………………………….۵۳

الگوی غربی روابط عمومی تا روابط عمومی در جامعه دیندار………………………………………………………….۵۹

چهارضلعی روابط عمومی اسلامی – ایرانی …………………………………………………………………………………….۷۴

مظاهر روابط عمومی در فرهنگ ایرانی اسلامی……………………………………………………………………………….۷۸

الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در روابط عمومی …………………………………………………………………………….۸۱

 

 

۱۳۹۴

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب مبانی الگوی اسلامی ایرانی روابط عمومی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *